Kontoregler og betalingsbetingelser
for Trumf Visa og Trumf

Ved å søke om Trumf Visa inngår du to avtaler. En avtale med kortutsteder, DNB Bank ASA og en avtale med Trumf AS. Brukervilkårene for de to avtaleforholdene er inntatt nedenfor:

KONTOREGLER FOR TRUMF VISA FRA DNB BANK ASA

1. Ved å søke om Trumf Visa etableres også et Trumf-medlemskap (se Trumf kundebetingelser fra Trumf AS nedenfor). Ved oppsigelse/opphør av Trumf-medlemskapet vil også avtalen om Trumf Visa-kortet opphøre. Kontohaver plikter samtidig med oppsigelse/opphør av Trumf-medlemskapet å melde oppsigelsen/opphøret til kortutsteder.
2. Kontohaver er kortutsteder skyldig den til enhver tid benyttede kreditt, med tillegg av renter og omkostninger.
3. Den innvilgede kredittgrense skal ikke overskrides.
4. Kontoen disponeres av Kontohaver med et kort som må være påført Kontohavers signatur for å være gyldig. Manglende signatur fraskriver likevel ikke Kontohavers ansvar i forhold til denne avtalen. Kortet kan kun benyttes av den person det er utstedt til. Kortet er Kortutsteders eiendom og skal på forlangende tilbakeleveres.
5. Kortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (inkludert på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar kortet som betalingsmiddel. Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold og gir banken rett til å heve avtalen.
6. Kortene skal oppbevares på samme betryggende måte som andre verdidokumenter. Kort og kode må oppbevares adskilt. PIN-koden er strengt personlig og skal ikke oppgis til andre, heller ikke til Kortutsteder eller politiet. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kontohaver ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares sammen med eller nært til kortene. Kontohaver må underrette Kortutsteder eller Kortutsteders utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at Kontohaver har fått kjennskap til eller mistanke om at kortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter Kortutsteder har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på en slik måte at kortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at en slik melding er gitt, vil Kortutsteder hindre bruk av kortet. Kortutsteder skal sørge for at Kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Kortutsteder vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument/personlig sikkerhetsanordning.
7. Kortutsteder er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis Kontohaver ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.
Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet Kort dersom personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et Kort dersom Kontohaver har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.
Kontohaver svarer med inntil kr 12000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at Kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i punkt 6 i denne avtale. Dersom tapet skyldes at kunden forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter punkt 6 i denne avtale, skal Kontohaver bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Kontohaver har opptrådt svikaktig.
Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet Kort etter at Kontohaver har underrettet Kortutsteder i samsvar med punkt 6, med mindre Kontohaver har opptrådt svikaktig. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis Kortutsteder ikke har sørget for at Kontohaver kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.
Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36.
8. Bestrider Kontohaver å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal Kortutsteder tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at Kontohaver setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Kontohaveren ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom Kontohaveren skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller Kortutsteder innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Kontohaveren har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen Kortutsteder ble kjent med avvisningen.
Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for Kontohavers egenandel på kr 1200, med mindre kortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre.
Tilbakeføringsplikten gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som Kontohaver selv burde oppdaget ved bruk av kortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Kortutsteder påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov.
Dersom Kontohaver mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan Kortutsteder kreve at Kontohaver anmelder forholdet til politiet.
Kontohaver skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon.
9. Kontohaver skal benytte kortet ved å avgi signatur på kvittering, salgsnota o.l. samt å fremlegge legitimasjon. Kontohaver tildeles en personlig firesifret kode (PIN-kode). Ved elektroniske transaksjoner i minibank benyttes kortet sammen med PIN-kode som har samme rettsgyldig virkning som signatur. Kvittering som Kontohaver får ved bruk av kortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjoner på kontoen. Kontohaver må melde fra til Kortutsteder snarest mulig dersom opplysningene fra Kortutsteder ikke stemmer over ens med Kontohavers egne noteringer.
10. Dersom avtalen med Kortutsteder eller etablert praksis gir Kontohaver rett til å bruke kortet uten personlig kode eller underskrift, kan Kortutsteder belaste Kontohavers konto for transaksjonsbeløpet. Kortutsteder kan videre belaste Kontohavers konto for transaksjonsbeløpet når kortets kortnummer er oppgitt til brukerstedet (selgeren) uten bruk av personlig kode eller underskrift, for eksempel i forbindelse med betaling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Det samme gjelder for visse etterfølgende krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom Kontohaver ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slik kontobelastning eller blitt gjort oppmerksom på Kortutsteders belastningsrett. Uten hensyn til om Kontohaver har mottatt forhåndsvarsel fra brukerstedet om kontobelastningen, har Kontohaver rett til å kreve stansing og tilbakekall av transaksjonsbeløpet dersom Kontohaver ikke vedkjenner seg beløpet. Kortutsteder skal medvirke til at transaksjonen stanses. Stansingsretten gjelder inntil beløpet er belastet Kontohavers konto og utbetalt brukerstedet. Er beløpet belastet kontoen og Kontohaver bestrider å ha ansvar for belastningen, kan Kontohaver sette frem krav om tilbakeføring etter reglene i punkt 8 ovenfor.
11. Kontohaver er kjent med at butikken kontrollringer Kortutsteder, og ber om legitimasjon.
12. Kontohaver samtykker til at kommunikasjon fra Kortutsteder kan skje elektronisk ved bruk av e-post og SMS. Kommunikasjon fra Kortutsteder vil omfatte informasjon og markedsføring i kundepleiesammenheng i anledning Trumf Visa-samarbeidet.
13. Dersom Kontohaver har kjøpsrettslige innsigelser mot brukerstedet knyttet til vare eller tjenester betalt med kortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. I henhold til finansavtalelovens § 54 b) kan Kontohaver i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser overfor Kortutsteder. Kontohaver skal da så snart som mulig og uavhengig av brukerstedets behandling, varsle Kortutsteder om innsigelsene mot brukerstedet og dokumentere disse ovenfor brukerstedet.
14. Kontohaver mottar kontoutskrift en gang pr. måned med spesifikasjoner av månedlige avdrag, rente og gebyr. Ved papirfaktura vil Kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i Kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall.
15. Renter, månedlig administrasjonsgebyr og minste innbetaling er beregnet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Kontohaver plikter, på grunnlag av den mottatte kontoutskrift å betale det angitte minimumsbeløp ved forfall. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura og i samsvar med gjeldende betalingsbetingelser for øvrig. Dersom betaling ikke skjer i henhold til forfall og i samsvar med betalingsbetingelsene for øvrig, kan kortutsteder sperre kortet.
16. Kortutsteder kan til enhver tid endre disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft 2 måneder etter at skriftlig varsel er sendt til Kontohaver. Kontohaver anses for å ha akseptert endring hvis Kontohaver fortsetter å bruke kortet eller ikke har varslet Kortutsteder om det motsatte før iverksettelsesdato. Hvis Kontohaver ikke godtar endringene, anses kortavtalen som oppsagt.
17. Kontohaver skal omgående skriftlig melde navn- og adresseforandring til kortutsteder. Det samme gjelder forandringer i e-post, mobil- og andre telefonnummer.
18. Kunden kan si opp denne avtalen med en måneds skriftlig varsel. Kortutsteder kan si opp denne avtalen med minst to måneders skriftlig varsel dersom det foreligger saklig grunn. I begge tilfeller må evt. utestående saldo med tillegg av renter og omkostninger innbetales innen oppsigelsesfristens utløp. Om Kontohaver misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan Kortutsteder si opp (heve) avtalen med øyeblikkelig virkning, hvoretter evt. utestående saldo med renter og omkostninger forfaller til betaling umiddelbart.
19. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at Kontohaver har misligholdt sine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i finansavtalelovens § 52 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og forsinkelsesrenteloven om adgangen til å kreve forsinkelsesrenter til anvendelse. Kontohaver kan si opp avtalen når som helst uten varselfrist.
20. Kortutsteder forbeholder seg retten til å heve avtalen eller redusere den innvilgede kreditt hvor det foreligger forhold hos Kontohaver som medfører at grunnlaget for den opprinnelige avtalen ikke lenger er til stede. Tilsvarende forbehold tar Kortutsteder hvor Kontohaver misligholder betalingsterminer. Utover ovennevnte forbeholder Kortutsteder seg retten til å stanse videre utbetaling av ubenyttet kreditt, herunder redusere innvilget kreditt, såfremt det foreligger saklig grunnlag for det.
21. Kortet utstedes for en bestemt periode, normalt tre år. Før utløpsdato vil Kontohaver få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av Kontohaver eller Kortutsteder.
22. Tvist mellom Kortutsteder og personlig Kontohaver kan behandles av Finansklagenemnda.
23. Ved bruk i utlandet belastes Kontohaver for omregningskurs for avregningsdagenmed tillegg av valutapåslag. Kontohaver bærer risiko for svingninger i valutakurser.
24. Kortutsteder er uten ansvar dersom kortet ikke kan benyttes som følge av driftsstans i kortsystemet, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre Kortutsteder har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til Kontohavers direkte tap.
25. Alle opplysninger som registreres i forbindelse med avtaler og bruk av kort/konto/betalingstjenester er underlagt taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven, som skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Utlevering til andre kan bare skje når det er nødvendig for ivaretakelse av Kontohavers eller Kortutsteders rettigheter og forpliktelser i kundeforholdet, eller for gjennomføring av transaksjoner. Kortutsteder kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis adgang til opplysninger som er nødvendig for utføring av oppdraget. Utlevering til annet konsernselskap/selskap i samme samarbeidsgruppe eller til sentralt kunderegister i konsern/samarbeidsgruppe vil bare skje i den grad taushetsplikten ikke er til hinder.
Kortutsteder er etter personopplysningsloven pliktig til å informere om innsamling av personopplysninger. Vi gjør mht til lovens §§ 19 og 20 oppmerksom på at opplysninger som nevnt ovenfor vil bli benyttet til administrasjon av kundeforholdet, oppfyllelse av bankens forpliktelser overfor Kontohaver og tredjemenn, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og som grunnlag for beste mulig oppfølging av kundeforholdet, herunder informasjon om/markedsføring av produkter/tjenester Korutsteder kan tilby på vegne av seg selv og samarbeidspartnere.

SAMTYKKE TIL BEHANDLING OG UTLEVERING AV INFORMASJON
Søker/Kontohaver samtykker til at all informasjon i søknaden og informasjon som følge av bruk/manglende bruk av kortet (som for eksempel handlet beløp samt hvor og når kjøpet er foretatt), samt informasjon som er utledet av eller har fremkommet ved vurdering av denne informasjonen, herunder kredittvurderinger, blir registrert og behandlet av Kortutsteder samt, samlet eller enkeltvis, utlevert til/fra Norgesgruppen, Trumf AS og/eller deltakende virksomheter i Trumf-samarbeidet, eller deres underleverandører, for det formål og den bruk som fremgår nedenfor. Søker/Kontohaver samtykker videre til at det innhentes, registreres og behandles informasjon fra andre kilder, som for eksempel fra Norgesgruppen, Trumf og av andre av Norgesgruppens adresse- og distribusjonsforetak og kredittopplysningsforetak, og at denne informasjonen utleveres til/fra de ovennevnte selskap. Det ovennevnte gjelder også informasjon om tidligere kundeforhold, men likevel slik at tidligere kunder kan kreve informasjonen slettet i den grad dette er i overensstemmelse med annen lovgivning. Informasjonen kan benyttes til administrasjon av kortet og kontoen, samt til analyse og som grunnlag for utarbeidelse, utvikling og utsendelse av ulike tilbud og markedsføringsmateriell for ulike produkter og/eller tjenester som blir eller vil bli levert fra Norgesgruppen ASA og Trumf AS til potensielle og eksisterende kunder, ved ordinær adressert og uadressert post, SMS, elektronisk post eller på annen måte.
Kortutsteder kan helt eller delvis overdra alle rettigheter og plikter etter denne avtale til tredjemann, og søker samtykker også til at informasjonen i slike tilfeller kan overføres til denne.

Søker/Kontohaver kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i den informasjon som er registrert om han/henne etter denne avtale, samt kreve feil rettet. Søker/Kontohaver kan videre på et hvert tidspunkt reservere seg mot at informasjonen benyttes til annet enn administrering av kortet. Denne type henvendelser bes rettet til DNB Bank ASA, adresse: 7469 Trondheim (telefon: 815 00 870, fax: 800 81 181), som behandlingsansvarlig.
All behandling av personopplysninger vil skje i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende regelverk og nødvendige godkjennelser fra Datatilsynet.

OPPTJENING AV OG ANSVAR FOR BONUS
Opptjening
For nærmere informasjon og regler om opptjening og beregning av Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet vises det til de til enhver tid gjeldende regler for dette hos Trumf AS.Ansvar for Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet – samtykke til overførsel til Trumf AS DNB Bank ASA er ansvarlig for opptjent Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet overfor Kontohaver. Hver måned overføres opptjent Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet til Trumf AS, som registrerer Kontohavers opptjente bonus på en kundereskontro i Kontohavers navn. Trumf AS vil fra mottak av opptjent bonus overta ansvaret for oppgjør av bonus overfor Kontohaver.                                                                       *****


Medlemsvilkår og personvern

Formålet med fordelsprogrammet Trumf er å kunne tilby medlemmer bonussparing på kjøp av varer og tjenester hos Trumf-partnere. Videre å gi tilpasset informasjon, medlemsfordeler og tilbud slik at partnerne er i stand til å gi medlemmene mest mulig bonus. I tillegg ønsker vi å forbedre våre butikker og tjenester gjennom generell innsikt i kjøpstrender.

Trumf personvernerklæring

Sist endret 24.01.2019

Ditt Trumf-medlemskap gjør det nødvendig for oss å behandle personopplysninger om deg. Behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven, personvernforordningen, bokføringsloven og annet relevant regelverk.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Kontaktpersoner i Trumf

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Trumf AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Trumf AS er:

Adresse: Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
E-post: kundeservice@trumf.no
Telefon: 22 56 33 00
Organisasjonsnummer: 976 912047

Kundeservice

Har du spørsmål om ditt medlemskap eller forhold knyttet til din konto, ta kontakt med Trumf kundeservice. Du finner også svar i ofte stilte spørsmål.

Personvernombud

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til personvernombud@trumf.no der du beskriver hva saken gjelder.

Administrasjon av kundeforholdet

Når du blir Trumf-medlem oppgir du personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon og eventuelt kontonummer og kortnummer. Vi henter også opplysninger fra eksterne kilder, som adresseregistre, for å kvalitetssikre at de opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte.

Vi bruker slike personopplysninger i vår kommunikasjon med deg via e-post, SMS og brev. I tillegg behandler vi følgende opplysninger for å vedlikeholde din medlemskonto: Trumf-saldo og løpende Trumf-transaksjoner, kundenummer, medlemsID, bonusavtale, samt informasjon om aktivering og inaktivering av ditt medlemskap.

Du vil få informasjon om Trumf-saldo, kundenummer og eventuelle bonusavtaler (KIWI Pluss/Joker GLAD) på dine kvitteringer på dagligvarekjøp.

Trumf må behandle disse personopplysningene for å oppfylle våre forpliktelser i medlemsavtalen. Formålet er å identifisere deg, unngå dobbeltregistreringer, ha oppdaterte opplysninger, gi deg relevant informasjon av betydning for ditt medlemskap og administrere bonusuttak.

Opplysninger om dine kjøp

Trumf behandler opplysninger om dine kjøp hos Trumf-partnere. Når du bruker Trumf-kortet, Trumf-registrert bankkort/kredittkort registreres din TrumfID på transaksjonen. Trumf mottar kopi av transaksjonen med informasjon om beløp, produkter, dato/tidspunkt, hvor kjøpet er gjort og eventuell ferdig beregnet bonus fra partner. Hvis du gjør kjøp gjennom ViaTrumf, bruker Trumf Visa utenom dagligvare eller bruker Shell MasterCard (ikke drivstoff), mottas kun sluttsum og ikke detaljer om kjøpte produkter. Behandling av kjøpstransaksjonene er nødvendig for at du skal få den bonusen du har krav på og således nødvendig for at Trumf skal kunne oppfylle sin del av medlemsavtalen.

Ved kjøp av “Trumf forsikring levert av Frende” behandler vi opplysninger om forsikringstype, beskrivelse av forsikringen, polisenummer, beløp, startdato og sluttdato. Trumf-bonus avregnes periodisk slik at Trumf regelmessig vil motta informasjon om at du fortsatt er berettiget til bonus. Avslutter eller endrer du tjenesten, får vi også informasjon om det, slik at endringene kan gjenspeiles i bonusberegningen. Denne informasjonen trenger vi for å kunne beregne bonus slik vi er forpliktet til gjennom medlemsavtalen. Vi har tilrettelagt for å gi deg mer informasjon om selve forsikringen ut fra vår berettigede interesse i å gi deg god kundeservice. Under "min forsikringsoversikt" kan du se nærmere hvilken informasjon dette gjelder som innlogget forsikringskunde.

Bruk av kundeopplysninger for å tilpasse medlemskapet

Enkel tilpasning

For at Trumf skal kunne tilrettelegge for best mulig bonusopptjening ønsker vi å personalisere vår kundedialog med deg. For dette formålet benytter vi registrerte kundedata som geografi, kjønn, alder og korttype, opplysninger om hvor du handler mest og din kjøpshistorikk. Du vil for eksempel kunne motta informasjon om tilbud i butikker du handler ofte i, bli informert om endringer i åpningstider og få informasjon om relevante nettbutikker. Du vil også kunne motta forslag til handlelister og kuponger basert på hva og hvor du faktisk har handlet. For dette har Trumf en berettiget interesse og tilpasningene er lite inngripende for deg som medlem. Du kan reservere deg mot slike tilpasninger på din profilside.

Tilpasning ved bruk av analytiske modeller

Trumf benytter analytiske modeller for å tilpasse tilbud, tjenester og kommunikasjon til hva vi tror du vil være interessert i og for å kunne gi deg mer treffsikre handlelisteforslag. Det kan også være tilbud på produkter som du ikke har kjøpt før, men som vi tror vil være av interesse. Vi gjør dette basert på hva du har kjøpt tidligere, hva kunder med lignende handlemønster har kjøpt og din respons på tidligere kampanjer (hva du har klikket på og brukt av kuponger). Slike behandlinger er en form for prediksjon eller antakelser om dine behov og det forutsetter ditt samtykke. Du kan administrere samtykket på din profilside.

Nyhetsbrev og annen kommunikasjon

Som Trumf-medlem vil du motta kvartalsvis e-post og ved behov SMS med informasjon som er relevant for å administrere medlemskapet, som for eksempel bekreftelse på aktivert bonusuttak. Dette gjør vi for å oppfylle vår del av medlemsavtalen.

For å gi deg best mulig grunnlag for å spare og bruke bonus vil du motta ukentlig nyhetsbrev fra Trumf med relevant informasjon basert på dine kundedata som beskrevet i avsnittet "bruk av kundeopplysninger for å tilpasse medlemskapet". Du vil også motta SMS månedlig med informasjon om Trippel-Trumf og andre fordeler. Slik kommunikasjon er sentral for at Trumf skal kunne tilrettelegge for best mulig bonussparing og vi har en berettiget interesse i dette. Du kan reservere deg på din profilside.

Når du melder deg inn i KIWI Pluss eller Joker GLAD vil du i tillegg motta ukentlig e-post og SMS fra KIWI/Joker basert på berettiget interesse. Du kan reservere deg mot dette på din profilside. For slik kommunikasjon har Trumf og KIWI /Joker et felles behandlingsansvar. Det betyr at vi sammen avgjør innhold, omfang og kanaler vi bruker når vi kommuniserer med deg.

Dersom du samtykker til det vil du også motta ukentlig nyhetsbrev fra andre Trumf-partnere. Du kan administrere dine samtykker på din profilside. For slik kommunikasjon har Trumf og Trumf-partner et felles behandlingsansvar. Det betyr at vi sammen avgjør innhold, omfang og kanaler vi bruker når vi kommuniserer med deg.

Vi ønsker at annonsene du får fra Trumf og Trumfs partnere i andre medier skal være relevante for deg. For å identifisere deg på andre nettsteder (f.eks. nettaviser som VG/Aftenposten/Dagbladet/lokalaviser, Google eller Facebook) må vi sammenstille e-postadressen din med det aktuelle mediet. Behandlingen er basert på dine samtykker og du kan administrere dette på din profilside.

Via lenker i nyhetsbrevene kan du uten pålogg komme til din Trumf-konto og få innsyn i kontaktopplysninger og kjøpshistorikk. Du kan også endre i samtykker til markedsføring, og overføre Trumf-bonus for uttak i butikk. Skal du gjøre endringer, be om innsyn eller overføre opptjent Trumf-bonus til bankkonto må du imidlertid først logge på med passord.

Trumf pålogg for partneres tjenester

Trumf tilbyr sine partnere å bruke Trumfs pålogg for innlogging på partneres tjenester. Da utleveres en unik medlemsidentifikator for at medlem kan gjenkjennes i partnerens tjeneste uten nytt pålogg. Formålet er enkel gjenkjenning slik at Trumf-medlemmet kan oppnå de Trumf-fordeler som partneren tilbyr. Ved pålogg til MENY, Spar og Joker nettbutikk utleveres også medlemmets kontaktopplysninger og oftest kjøpte varer til nettbutikken, med formål brukervennlighet. Ingen øvrige personopplysninger blir utlevert.

Når medlemmet har logget inn med Trumf kan Trumf vise medlemmets navn og Trumf-saldo, samt medlemmets kjøpshistorikk og profilopplysninger på partnerens tjeneste. Det er Trumf som har ansvar for disse tjenestene, og dette er ikke opplysninger som utleveres.

Behandling av personopplysninger til andre formål

Kjøpshistorikk kan også brukes i analyse for å optimalisere sortimentet hos Trumf-partnere. Slik analyse inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger.

Dersom varer eller produkter må trekkes tilbake av hensyn til for eksempel helse og sikkerhet, kan det bli nødvendig for oss å kontakte deg. Da bruker vi dine kontaktopplysninger samt opplysninger om kjøp. Dette vil vi kunne være rettslig forpliktet til å gjøre. I andre tilfeller er det i vår interesse å gi slik informasjon for å yte god kundeservice.

Trumf har en berettiget interesse i å sikre at bonusordningen ikke misbrukes. Har vi grunn til å tro at dette skjer, behandles kundedata og opplysninger om kjøpshistorikk som utgangspunkt for videre oppfølging.

Vi sender av og til ut spørreundersøkelser til et utvalg medlemmer om for eksempel Trumf-konseptet, partnerne og deres produkter. Dette ivaretar vår interesse i å forbedre tjenesten og du velger selv om du ønsker å besvare undersøkelsen.

Vi kan også behandle opplysninger om deg i andre tilfeller hvor du har gitt spesifikt samtykke. Det gjelder for eksempel KIWI bursdagsklubb.

Trumf har selskapsside på Facebook. Trumf bruker siden slik at du kan gi kommentarer, generelt eller i forbindelse med kampanjer. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en kundehenvendelse så vil Trumf Kundeservice gi deg tilbakemelding. Trumf legger fra tid til annen ut konkurranser på siden hvor en vinner skal kåres, og vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har videre tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på vår Facebook-side gjennom standard Facebook verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Du må også være oppmerksom på at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks vilkår og personvernerklæring når du besøker våre nettsider og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.

Trumf vil også kunne utlevere avidentifiserte opplysninger til forskningsinstitusjoner for forskning til allmennyttige formål.

I driften av våre nettsider lagrer vi logger for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

For informasjon om hvordan nettsidene brukes, benytter trumf.no analyseverktøyet Google Analytics som samler inn IP-adresser fra besøkende. IP-adresser anonymiseres før lagring, og Trumf mottar ikke identifiserbare data fra Google. Formålet er statistikk over besøkende og bruk, for å forbedre nettstedet og ivaretar Trumfs interesse i å ha velfungerende nettsider.

Trumf.no benytter TLS-sertifikat (for HTTPS), som sikrer blant annet kommunikasjonen mellom nettstedet og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles.

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Dette kan du lese mer om i avsnittet "Informasjonskapsler (cookies)".

Hvem utleverer Trumf dine personopplysninger til

Trumf utleverer ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag. I slike tilfeller utleveres kun det som er nødvendig og relevant.

For å gjennomføre vår avtale med deg må vi utlevere din Trumf medlemsID til Trumf-partnere når du handler. Partner lagrer medlemsID på kjøpstransaksjonen, og slik kan kjøpene identifiseres for bonusberegning.

For kjøp av tjenester der Trumf-bonus avregnes periodisk kanTrumf utlevere informasjon til den som tilbyr slik tjeneste om at du har avsluttet Trumf-medlemskapet, eller gjort endringer som er relevant for tjenesten.

Andre opplysninger kan utleveres til Trumf-partneren i den grad det følger av medlemsavtalen. Mottaker av personopplysningene vil være behandlingsansvarlig ved videre bruk av opplysningene.

I enkelte tilfeller er Trumf rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter.

Hvem behandler dine personopplysninger på vegne av Trumf

Flere selskap behandler personopplysninger på våre vegne. Disse kalles databehandlere. Vi har inngått databehandleravtaler med hver enkelt databehandler for å sikre at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket.

Følgende selskap i NorgesGruppen er sentrale når dine personopplysninger behandles:

- Sylinder AS, for administrasjon av medlemskap, analyse, e-postutsending mm.

- NorgesGruppen Data, for drift av apper, nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India, Ukraina og USA, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen.

I tillegg er følgende selskaper utenfor NorgesGruppen sentrale når dine personopplysninger behandles:

- PostNord Strålfors, utsteder medlemskort

- NETS/AERA, for å identifisere medlemmer for banktransaksjoner

- Bisnode, kvalitetssikring av data for adressevask

- Top Benefits Schemes Ltd, for ViaTrumf 

- Andvord Grafiske, utsendelse av markedsføringshenvendelser per post

- Questback, for utsendelse av spørreundersøkelser

- Frende Forsikring, for Trumf Forsikring

- Google Analytics, for analyse av trafikk på Trumf.no

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du kan selv oppdatere en rekke personopplysninger på profilsiden.

Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

I tilfeller hvor vi bruker dine personopplysninger som grunnlag for tilpasning av medlemskapet, har du rett til å reservere deg mot dette. Du har også rett til å reserve deg mot direkte markedsføring.

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan dette gjøres på din profilside, eller ved å kontakte kundeservice. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette vil kunne variere avhengig av hvilket formål det er snakk om.

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i fem år etter krav i bokføringsloven. Deretter lagres kun samlet bonus på ditt medlemskap. Gjennomførte bonusuttak oppbevares så lenge medlemskapet består. Øvrige opplysninger anonymiseres.

Opplysninger som brukes til analyse slettes etter tre år eller tidligere.

Dersom du melder deg ut slettes alle opplysninger om deg, med unntak av de opplysninger som bokføringsloven pålegger oss å oppbevare. Dersom ditt medlemskap har vært passivt i tre år, slettes basis personopplysninger utover navn og adresse. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes samtlige personopplysninger om deg.

Når barn som har vært medlem av KIWI bursdagsklubb er over øvre aldersgrense slettes personopplysningene om barna.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt personombud på personvernombud@trumf.no eller klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her.

Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan vi ha behov for å oppdatere personvernerklæringen og medlemsvilkår. I så fall vil du bli informert om dette når du logger på trumf. no eller gjennom vår dialog med deg.

Informasjonskapsler (cookies)

Hva er cookies

Cookies (informasjonskapsler) er en liten informasjonsfil som lagres i nettleseren din når du besøker et nettsted. Hver gang du besøker nettstedet, sender nettleseren informasjon tilbake til nettstedets server for å varsle om din aktivitet på siden. Cookies kan bidra til en bedre brukeropplevelse ved å ta vare på nøkkelopplysninger om dine preferanser, som for eksempel ved å huske valgene du har gjort i et nettsted slik at det blir tilpasset neste gang du besøker nettsiden.

Følgende cookies brukes på trumf.no

Trumf oppretter cookies når du besøker trumf.no. Disse brukes for å identifisere brukersesjoner, slik at du slipper å skrive inn ditt brukernavn og passord hver gang du besøker nettsiden. Videre brukes cookies for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettsiden slik at vi kan forbedre våre nettsider. Vi bruker også cookies for å sikre stabil drift av nettsiden og for økt sikkerhet for våre brukere.

Her kan du se en detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler vi bruker.

Nettbøyer og tredjepartselementer

På Trumfs nettsider og i e-post fra Trumf benyttes det nettbøyer/pikseletikett og tredjepartselementer. En nettbøye /pikseletikett er et element, for eksempel et gjennomsiktig bilde, som er en del av et nettsted eller en e-post. Pikseletiketter kan brukes til å spore aktivitet på nettsteder eller fastslå tidspunktet for når en e-post blir åpnet.

Samtykke til cookies

Cookies er en personopplysning og vår behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre du har blitt informert om og gitt ditt samtykke til dette i samsvar med reglene i e-komloven § 2-7b. Trumf AS er behandlingsansvarlig for bruk av cookies på våre nettsider. Du kan lese mer om dine rettigheter i avsnittet "dine rettigheter".

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Du kan lese mer om hvordan du endrer innstillingene i din nettleser og administrerer dine cookies her.