Kontoregler og betalingsbetingelser
for Trumf Visa og Trumf

Ved å søke om Trumf Visa inngår du to avtaler. En avtale med kortutsteder, DNB Bank ASA og en avtale med Trumf AS. Brukervilkårene for de to avtaleforholdene er inntatt nedenfor:

KONTOREGLER FOR TRUMF VISA FRA DNB BANK ASA

1. Ved å søke om Trumf Visa etableres også et Trumf-medlemskap (se Trumf kundebetingelser fra Trumf AS nedenfor). Ved oppsigelse/opphør av Trumf-medlemskapet vil også avtalen om Trumf Visa-kortet opphøre. Kontohaver plikter samtidig med oppsigelse/opphør av Trumf-medlemskapet å melde oppsigelsen/opphøret til kortutsteder.
2. Kontohaver er kortutsteder skyldig den til enhver tid benyttede kreditt, med tillegg av renter og omkostninger.
3. Den innvilgede kredittgrense skal ikke overskrides.
4. Kontoen disponeres av Kontohaver med et kort som må være påført Kontohavers signatur for å være gyldig. Manglende signatur fraskriver likevel ikke Kontohavers ansvar i forhold til denne avtalen. Kortet kan kun benyttes av den person det er utstedt til. Kortet er Kortutsteders eiendom og skal på forlangende tilbakeleveres.
5. Kortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (inkludert på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar kortet som betalingsmiddel. Brudd på denne bestemmelsen anses som vesentlig mislighold og gir banken rett til å heve avtalen.
6. Kortene skal oppbevares på samme betryggende måte som andre verdidokumenter. Kort og kode må oppbevares adskilt. PIN-koden er strengt personlig og skal ikke oppgis til andre, heller ikke til Kortutsteder eller politiet. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre lett kan se den. Koden bør huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn Kontohaver ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares sammen med eller nært til kortene. Kontohaver må underrette Kortutsteder eller Kortutsteders utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at Kontohaver har fått kjennskap til eller mistanke om at kortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige kode. Kontohaver skal benytte de meldingsmuligheter Kortutsteder har stilt til disposisjon, og for øvrig bistå på en slik måte at kortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at en slik melding er gitt, vil Kortutsteder hindre bruk av kortet. Kortutsteder skal sørge for at Kontohaver i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Kortutsteder vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument/personlig sikkerhetsanordning.
7. Kortutsteder er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis Kontohaver ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført.
Kontohaver svarer med inntil kr 1200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet Kort dersom personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et Kort dersom Kontohaver har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.
Kontohaver svarer med inntil kr 12000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at Kontohaver ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i punkt 6 i denne avtale. Dersom tapet skyldes at kunden forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene etter punkt 6 i denne avtale, skal Kontohaver bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at Kontohaver har opptrådt svikaktig.
Kontohaver svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet Kort etter at Kontohaver har underrettet Kortutsteder i samsvar med punkt 6, med mindre Kontohaver har opptrådt svikaktig. Kontohaver er heller ikke ansvarlig hvis Kortutsteder ikke har sørget for at Kontohaver kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum.
Kontohavers ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36.
8. Bestrider Kontohaver å ha ansvar for en belastning etter ansvarsreglene over, skal Kortutsteder tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at Kontohaver setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at Kontohaveren ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom Kontohaveren skriftlig har erkjent ansvar for belastningen, eller Kortutsteder innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra Kontohaveren har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen Kortutsteder ble kjent med avvisningen.
Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for Kontohavers egenandel på kr 1200, med mindre kortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre.
Tilbakeføringsplikten gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som Kontohaver selv burde oppdaget ved bruk av kortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Kortutsteder påtar seg ikke ansvar for kjøpte varers eller tjenesters kvalitet, beskaffenhet eller levering, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av lov.
Dersom Kontohaver mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med kontobelastningen, kan Kortutsteder kreve at Kontohaver anmelder forholdet til politiet.
Kontohaver skal avgi skriftlig redegjørelse overfor Kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon.
9. Kontohaver skal benytte kortet ved å avgi signatur på kvittering, salgsnota o.l. samt å fremlegge legitimasjon. Kontohaver tildeles en personlig firesifret kode (PIN-kode). Ved elektroniske transaksjoner i minibank benyttes kortet sammen med PIN-kode som har samme rettsgyldig virkning som signatur. Kvittering som Kontohaver får ved bruk av kortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjoner på kontoen. Kontohaver må melde fra til Kortutsteder snarest mulig dersom opplysningene fra Kortutsteder ikke stemmer over ens med Kontohavers egne noteringer.
10. Dersom avtalen med Kortutsteder eller etablert praksis gir Kontohaver rett til å bruke kortet uten personlig kode eller underskrift, kan Kortutsteder belaste Kontohavers konto for transaksjonsbeløpet. Kortutsteder kan videre belaste Kontohavers konto for transaksjonsbeløpet når kortets kortnummer er oppgitt til brukerstedet (selgeren) uten bruk av personlig kode eller underskrift, for eksempel i forbindelse med betaling av varer eller tjenester ved post- eller telefonordre eller andre former for fjernsalg. Det samme gjelder for visse etterfølgende krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom Kontohaver ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert slik kontobelastning eller blitt gjort oppmerksom på Kortutsteders belastningsrett. Uten hensyn til om Kontohaver har mottatt forhåndsvarsel fra brukerstedet om kontobelastningen, har Kontohaver rett til å kreve stansing og tilbakekall av transaksjonsbeløpet dersom Kontohaver ikke vedkjenner seg beløpet. Kortutsteder skal medvirke til at transaksjonen stanses. Stansingsretten gjelder inntil beløpet er belastet Kontohavers konto og utbetalt brukerstedet. Er beløpet belastet kontoen og Kontohaver bestrider å ha ansvar for belastningen, kan Kontohaver sette frem krav om tilbakeføring etter reglene i punkt 8 ovenfor.
11. Kontohaver er kjent med at butikken kontrollringer Kortutsteder, og ber om legitimasjon.
12. Kontohaver samtykker til at kommunikasjon fra Kortutsteder kan skje elektronisk ved bruk av e-post og SMS. Kommunikasjon fra Kortutsteder vil omfatte informasjon og markedsføring i kundepleiesammenheng i anledning Trumf Visa-samarbeidet.
13. Dersom Kontohaver har kjøpsrettslige innsigelser mot brukerstedet knyttet til vare eller tjenester betalt med kortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. I henhold til finansavtalelovens § 54 b) kan Kontohaver i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser overfor Kortutsteder. Kontohaver skal da så snart som mulig og uavhengig av brukerstedets behandling, varsle Kortutsteder om innsigelsene mot brukerstedet og dokumentere disse ovenfor brukerstedet.
14. Kontohaver mottar kontoutskrift en gang pr. måned med spesifikasjoner av månedlige avdrag, rente og gebyr. Ved papirfaktura vil Kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i Kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall.
15. Renter, månedlig administrasjonsgebyr og minste innbetaling er beregnet på grunnlag av de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. Kontohaver plikter, på grunnlag av den mottatte kontoutskrift å betale det angitte minimumsbeløp ved forfall. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura og i samsvar med gjeldende betalingsbetingelser for øvrig. Dersom betaling ikke skjer i henhold til forfall og i samsvar med betalingsbetingelsene for øvrig, kan kortutsteder sperre kortet.
16. Kortutsteder kan til enhver tid endre disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft 2 måneder etter at skriftlig varsel er sendt til Kontohaver. Kontohaver anses for å ha akseptert endring hvis Kontohaver fortsetter å bruke kortet eller ikke har varslet Kortutsteder om det motsatte før iverksettelsesdato. Hvis Kontohaver ikke godtar endringene, anses kortavtalen som oppsagt.
17. Kontohaver skal omgående skriftlig melde navn- og adresseforandring til kortutsteder. Det samme gjelder forandringer i e-post, mobil- og andre telefonnummer.
18. Kunden kan si opp denne avtalen med en måneds skriftlig varsel. Kortutsteder kan si opp denne avtalen med minst to måneders skriftlig varsel dersom det foreligger saklig grunn. I begge tilfeller må evt. utestående saldo med tillegg av renter og omkostninger innbetales innen oppsigelsesfristens utløp. Om Kontohaver misligholder sine forpliktelser etter denne avtale, kan Kortutsteder si opp (heve) avtalen med øyeblikkelig virkning, hvoretter evt. utestående saldo med renter og omkostninger forfaller til betaling umiddelbart.
19. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at Kontohaver har misligholdt sine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i finansavtalelovens § 52 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og forsinkelsesrenteloven om adgangen til å kreve forsinkelsesrenter til anvendelse. Kontohaver kan si opp avtalen når som helst uten varselfrist.
20. Kortutsteder forbeholder seg retten til å heve avtalen eller redusere den innvilgede kreditt hvor det foreligger forhold hos Kontohaver som medfører at grunnlaget for den opprinnelige avtalen ikke lenger er til stede. Tilsvarende forbehold tar Kortutsteder hvor Kontohaver misligholder betalingsterminer. Utover ovennevnte forbeholder Kortutsteder seg retten til å stanse videre utbetaling av ubenyttet kreditt, herunder redusere innvilget kreditt, såfremt det foreligger saklig grunnlag for det.
21. Kortet utstedes for en bestemt periode, normalt tre år. Før utløpsdato vil Kontohaver få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av Kontohaver eller Kortutsteder.
22. Tvist mellom Kortutsteder og personlig Kontohaver kan behandles av Finansklagenemnda.
23. Ved bruk i utlandet belastes Kontohaver for omregningskurs for avregningsdagenmed tillegg av valutapåslag. Kontohaver bærer risiko for svingninger i valutakurser.
24. Kortutsteder er uten ansvar dersom kortet ikke kan benyttes som følge av driftsstans i kortsystemet, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre Kortutsteder har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til Kontohavers direkte tap.
25. Alle opplysninger som registreres i forbindelse med avtaler og bruk av kort/konto/betalingstjenester er underlagt taushetsplikt og reglene i personopplysningsloven, som skal sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Utlevering til andre kan bare skje når det er nødvendig for ivaretakelse av Kontohavers eller Kortutsteders rettigheter og forpliktelser i kundeforholdet, eller for gjennomføring av transaksjoner. Kortutsteder kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis adgang til opplysninger som er nødvendig for utføring av oppdraget. Utlevering til annet konsernselskap/selskap i samme samarbeidsgruppe eller til sentralt kunderegister i konsern/samarbeidsgruppe vil bare skje i den grad taushetsplikten ikke er til hinder.
Kortutsteder er etter personopplysningsloven pliktig til å informere om innsamling av personopplysninger. Vi gjør mht til lovens §§ 19 og 20 oppmerksom på at opplysninger som nevnt ovenfor vil bli benyttet til administrasjon av kundeforholdet, oppfyllelse av bankens forpliktelser overfor Kontohaver og tredjemenn, oppfyllelse av lovbestemte myndighetskrav og som grunnlag for beste mulig oppfølging av kundeforholdet, herunder informasjon om/markedsføring av produkter/tjenester Korutsteder kan tilby på vegne av seg selv og samarbeidspartnere.

SAMTYKKE TIL BEHANDLING OG UTLEVERING AV INFORMASJON
Søker/Kontohaver samtykker til at all informasjon i søknaden og informasjon som følge av bruk/manglende bruk av kortet (som for eksempel handlet beløp samt hvor og når kjøpet er foretatt), samt informasjon som er utledet av eller har fremkommet ved vurdering av denne informasjonen, herunder kredittvurderinger, blir registrert og behandlet av Kortutsteder samt, samlet eller enkeltvis, utlevert til/fra Norgesgruppen, Trumf AS og/eller deltakende virksomheter i Trumf-samarbeidet, eller deres underleverandører, for det formål og den bruk som fremgår nedenfor. Søker/Kontohaver samtykker videre til at det innhentes, registreres og behandles informasjon fra andre kilder, som for eksempel fra Norgesgruppen, Trumf og av andre av Norgesgruppens adresse- og distribusjonsforetak og kredittopplysningsforetak, og at denne informasjonen utleveres til/fra de ovennevnte selskap. Det ovennevnte gjelder også informasjon om tidligere kundeforhold, men likevel slik at tidligere kunder kan kreve informasjonen slettet i den grad dette er i overensstemmelse med annen lovgivning. Informasjonen kan benyttes til administrasjon av kortet og kontoen, samt til analyse og som grunnlag for utarbeidelse, utvikling og utsendelse av ulike tilbud og markedsføringsmateriell for ulike produkter og/eller tjenester som blir eller vil bli levert fra Norgesgruppen ASA og Trumf AS til potensielle og eksisterende kunder, ved ordinær adressert og uadressert post, SMS, elektronisk post eller på annen måte.
Kortutsteder kan helt eller delvis overdra alle rettigheter og plikter etter denne avtale til tredjemann, og søker samtykker også til at informasjonen i slike tilfeller kan overføres til denne.

Søker/Kontohaver kan på ethvert tidspunkt kreve innsyn i den informasjon som er registrert om han/henne etter denne avtale, samt kreve feil rettet. Søker/Kontohaver kan videre på et hvert tidspunkt reservere seg mot at informasjonen benyttes til annet enn administrering av kortet. Denne type henvendelser bes rettet til DNB Bank ASA, adresse: 7469 Trondheim (telefon: 815 00 870, fax: 800 81 181), som behandlingsansvarlig.
All behandling av personopplysninger vil skje i overensstemmelse med det til en hver tid gjeldende regelverk og nødvendige godkjennelser fra Datatilsynet.

OPPTJENING AV OG ANSVAR FOR BONUS
Opptjening
For nærmere informasjon og regler om opptjening og beregning av Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet vises det til de til enhver tid gjeldende regler for dette hos Trumf AS.Ansvar for Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet – samtykke til overførsel til Trumf AS DNB Bank ASA er ansvarlig for opptjent Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet overfor Kontohaver. Hver måned overføres opptjent Trumf-bonus knyttet til Trumf Visa-kortet til Trumf AS, som registrerer Kontohavers opptjente bonus på en kundereskontro i Kontohavers navn. Trumf AS vil fra mottak av opptjent bonus overta ansvaret for oppgjør av bonus overfor Kontohaver.                                                                       *****

Personvernerklæring Trumf